Toekomstige Uitdagingen


Het zoekwerk stopt niet: zo houden er steeds meer wetenschappers rekening mee dat niet de materie bewustzijn veroorzaakt, maar bewustzijn aan de basis ligt van de materie. Dit ligt in de lijn van de vaststelling dat menselijk bewustzijn tijdens de BDE zelfstandig of los van de hersenen functioneert en dus geen product is, afhankelijk van de hersenen. De parapsychologie komt eveneens tot de vaststelling dat het menselijk bewustzijn los van het lichaam functioneert zoals bij hypnose, helderziendheid, telepathie. Tenslotte wijst onderzoek uit dat méér dan 10% van de bevolking te maken heeft met een buitenlichamelijke ervaring. Dit fenomeen, samen met wat genoemd wordt "sterfbedvisioenen", kunnen niet langer genegeerd worden. Zij hebben allen een gelijkaardig werkend "mechanisme" dat tot één zelfde conclusie leidt: een zelfstandig opererend bewustzijn dat zich bevrijdt van zijn fysieke banden. Wat dat allemaal betekent komt stilaan aan het licht dank zij een toenemend aantal publicaties. Ons ledenblad "Levenslicht" volgt deze evolutie op de voet door er regelmatig over te berichten.

Naarmate men verder de geschiedenis napluist in functie van de BDE komt men steeds méér sporen tegen van deze belevenis in het verleden. Het is echter moeilijk de impact te meten omdat het eerder zeldzaam is dat er dieper wordt op ingegaan. Soms kan men dit wel uit hun geschriften afleiden zoals bij de apostel Paulus of de Italiaanse schrijver en dichter Alighieri Dante. Natuurlijk besteden wij veel aandacht aan dit aspect van de geschiedenis en komt dit regelmatig aan bod in genoemd ledenblad.

Ook de relatie tussen BDE en religies is een domein waar nog heel wat onderzoek nodig is. Immers het is duidelijk dat de BDE in zijn strikt persoonlijke beleving een mystieke dimensie heeft welke raakvlakken vertoont met al de grote wereldreligies. Mag men daaruit afleiden dat de BDE een universele band vormt met en tussen religies en meteen ook hun waarde onderstreept, los van hun institutioneel en dogmatisch karakter? Het is ook een grote uitdaging genoemde mystieke dimensie te omschrijven, in zoverre dit mogelijk is...

Verder stemt de inhoud van het levensoverzicht tijdens de BDE tot nadenken betreffende onze ethische houding in deze wereld. Steeds opnieuw komen mensen met hun verhaal dat het belangrijkste in het leven draait rond waardering voor de anderen! Naarmate het belang daarvan zal doordringen in onze maatschappij, zal dit prioriteit nummer één worden om een harmonieuze wereld tot stand te brengen. De noodzaak om de maatschappij door te lichten aan de hand van de gevolgen van de "levensterugblik" welke regelmatig voorkomt tijdens een BDE, wijst erop dat BDE geen "zweverig gedoe" is, maar aanstuurt naar een realistische benadering van de maatschappij. Vertrekkend van deze optie is dit een zeer efficiëe benadering om harmonie en geluk te bewerkstelligen in de wereld. Immers waar men erin lukt een "spirit"van vertrouwende waardering voor mekaar tot stand te brengen is een duurzame relatie verzekerd. En dit geldt voor alle geledingen waaruit een maatschappij is opgebouwd. Klinkt allicht naï en is misschien naï, maar andere weg is er niet en dat het een lange weg is, daaraan twijfelt niemand. En we staan niet alleen: religie en het humanisme onderschrijven de gelijkheid, dus de menselijke evenwaarde.

Dit zijn enkele domeinen waarin de BDE tot uiting komt en zijn belang stilaan vorm krijgt. Dit verder uit te werken is de uitdaging voor de toekomst en een werk dat laat ons zeggen gans deze eeuw zal in beslag nemen! Trouwens wist U dat in veel BDE-verhalen een snuifje humor schuilgaat? Vooral die stralende wezens hebben zoiets...